2014, നവംബർ 21, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അഴിമതിയും ഭരണകൂടവും:

ഒരിടത്തൊരിടത്തൊരു പണ്ഡിതൻ:

2014, നവംബർ 18, ചൊവ്വാഴ്ച

മാ നിഷാദ:

2014, നവംബർ 9, ഞായറാഴ്‌ച

ഉമ്മ....ഉണ്മ...നന്മ

ഉമ്മയിലെന്നും ഉണ്മയതെങ്ങും കാണുക മാളോരേ ..
നന്മയതാണതിൻ നേരിൽ നിറയും മാനവ സന്ദേശം
ഇരു മനമൊന്നായി മാറും നേരമതനർഘ നിമിഷങ്ങൾ
പ്രണയ പരാഗം വാനിൽ വിതറും പ്രകാശ വർണ്ണങ്ങൾ
പ്രശോഭ തീർക്കും തരളിതമാക്കും ഇരുളിൻ കോട്ടകളെ...