2014, ഒക്‌ടോബർ 22, ബുധനാഴ്‌ച

മുക്കുറ്റി ചെടി

ഞാനൊരു മുക്കുറ്റി ചെടിയല്ലേ..
അരുകിലായങ്ങു കഴിഞ്ഞോട്ടെ
പാഴ്ച്ചെടിയെന്നു വിളിക്കല്ലേ...
കളയെന്നു കണ്ടു കളയല്ലെ...

ഉദ്യാന വീഥിക്കലങ്കാരമല്ല ഞാൻ,
ഉല്ലാസ്സകാഴ്ചക്കായുള്ളതുമല്ല ഞാൻ
എന്നിലെ പൂവൊരു കൊച്ചു പീതം
എന്നാലുമതിലാണെൻ ജീവരാഗം.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: