2014, ഒക്‌ടോബർ 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

അഹിംസ

ഏതൊരാ ചിന്ത തൻ ക്ഷുദ്ര ശക്തി 
അവിടുത്തെ മാറിൽ നിറയൊഴിച്ചോ; ആ,
വാദഗണത്തിൻ തൻ പിൻഗാമി തന്നെ,
അങ്ങു തൻ വിശ്രമ മന്ദിരത്തിൽ 
കുമ്പിട്ടു വന്നു വണങ്ങീടുന്നു.  
അവിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തിടുന്നു.
മാപ്പു നൽകീടൂ മഹാപ്രഭൂവേയങ്ങു
മണ്ണിതിൽ കാരുണ്യ ദര്‍ശിയല്ലേ
ചൊല്ലിടാമവിടുത്തെ ജന്മ നാളിൽ
വാഴ്ത്തിടാമങ്ങു തൻ ജീവ മന്ത്രം
ലോകാ ജയാമാം, അഹിംസ മന്ത്രം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ