2014, ഒക്‌ടോബർ 24, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഇന്നിലല്ലോ ജീവിതം.

ഇന്നലെകൾ മറന്നേക്കൂ
നാളെ അതാർക്കരിയാം?
ഇന്നിലല്ലോ ജീവിതം.
മരണമാം കാമുകി തൻ
മാറിടം വരേയെത്തും
യാത്രയല്ലോ ജീവിതം.

1 അഭിപ്രായം: